BREAKING NEWS

четвъртък, 15 октомври 2020 г.

Водата в собствените ни имоти не била наша, а на Бойко!!! РЕКЕТА Е БЕЗУМЕН!!!!

 


Съвсем изнагля нашия премиер - отрови ни въздуха, сега иска да ни вземе и водата!!!

По повод информацията, която Синор.бг публикува на 14 октомври, свързана със задължителната регистрация на кладенци, сондажи, баражи и други подземни водоизточници - до 27 ноември 2020 г., потърсихме важни уточнения по документите, които трябва да представите, в случай че досега не сте регистрирали гераните си. Задължението за регистрацията е разписано преди два години с поправки в Закона за опазване на околната среда и се отнася за собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, които ще бъдат използвани от фирми за стопански и нестопански цели,  изградени до 28 януари 2000 г. за които не са издадени разрешителни по реда на Закона за водите, а също и за водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистрите на водовземните съоръжения през 2006/2007 и 2010/2011 г.

Всички те трябва да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване в регистрите на водовземните съоръжения и да приложат към заявлението данни за конструктивните характеристики на водовземното съоръжение и състоянието му. В противен случай при проверки кладенците трябва да бъдат разрушени от собственика за негова сметка, гласят инструкциите, качени на страницата на Министерството на околната среда и водите.

Ето какви данни трябва да посочите в заявлението, което ще подавате до 27 ноември:

- диаметри и дълбочина на разполагане на прикриващите колони и филтрите, наличието и качеството на задтръбната циментация;

- резултати от заснемане със сондажна камера на състоянието на ствола на съоръжението до пълната му дълбочина;

- резултати от проведени за целите на вписването опитно-филтрационни изследвания;

- пълен химичен анализ на подземните води по всички показатели, за които са определени стандарти за качество на подземните води, извършен за целите на вписването на съоръжението при акредитирано пробовземане в акредитирана лаборатория;

Задължението, разписано в Закона за опазване на околната среда

Притежателите на кладенци трябва да докажат, че водовземното съоръжение разкрива само едно водно тяло, включително геолого-хидрогеоложка колонка и геоложки профили; да представят данни за местоположението на водовземното съоръжение, включително геодезически координати и надморска височина на устието на съоръжението или на характерни точки от линейните съоръжения;  информация за оборудването на съоръжението за експлоатация; декларация за годината на изграждане на съоръжението; декларация за намеренията на собственика за ползване или консервиране на съоръжението; копие от документ за платена такса за регистриране на съоръжението.

Собствениците на водовземни съоръжения – кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селища, трябва да подадат заявление за вписване в регистъра, което съдържа:

1. трите имена на собственика на имота;

2. данни за поземления имот: идентификатор, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване;

3. дълбочина и тип на кладенеца (шахтов, сондажен);

4. диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци;

5. начин на черпене на водата - с кофа или с помпа;

6. цел, за която се ползва водата.

Тази регистрация се отнася за кладенците, водата от които се ползва за битови цели, за поливане и отглеждане на животни за нуждите на домакинството.

Ползването на вода до 10 куб.м. на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци. Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците.

Забележка: водовземните съоръжения за подземни води, изградени до 23 декември 2016 г., за които няма издадени строителни книжа, са търпими строежи по Закона за устройство на територията.

След преглед и анализ на внесените документи и ако са изпълнени изискванията на чл. 43 от Закона за водите, а именно:

Собственици или ползватели на недвижим имот да са физическите лица;

Имотът, в който е изграден кладенецът да бъде в границите на населените места и селищните образувания;

Наличие на разполагаем ресурс определен в Плана за управление на речните басейни.

Ако са спазени всички от гореописаните условия, водовземното съоръжение се вписва в регистъра на кладенците за задоволяване на собствени потребности на гражданите и се издава Удостоверение за регистрирането му. Ако някое от посочените по-горе законни изисквания не е изпълнено, водовземното съоръжение не може да бъде регистрирано по реда на Закона за водите и не може да се извършва водовземане.

Според разпоредбите на Закона за водите, свързани с кладенците за задоволяване на собствените потребности на гражданите, физическите лица - собственици или ползватели на недвижим имот, разположен в границите на населените места и селищните образувания, имат право на безвъзмездно водовземане до 10 куб.м на денонощие за собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и подземни води, както и в случаите на ползване на индивидуални системи за отопление и/или охлаждане с обща инсталирана мощност до 50 kW, използващи като първичен енергиен източник енергията на сухите зони в земните недра и на подземните води с температура до 20 °С, с изключение на минералните води (чл.43, ал.2).

Разпоредбата на чл.43, ал. 2:

1. се прилага за водовземане от подземни води в рамките на определените в плановете за управление на речните басейни и обявени в интернет страниците на басейновите дирекции максимални водни обеми за землището на всяко населено място, които не могат да бъдат по-големи от 50 на сто от разполагаемите ресурси на първото от повърхността подземно водно тяло;

2. не се прилага при водовземане от минерални води

"Собствени потребности на гражданите" са потребностите от вода за домакински цели, както и за водопой на животни и за поливане в границите на собствения имот, с изключение на потребностите от вода за извършването на стопанска дейност и упражняване професия или занаят.(ЗВ, § 1, т.71)

Видно от разпоредбите на закона, за да бъде определен един кладенец като кладенец за собствени потребности на гражданите, трябва да са изпълнени едновременно следните условия:

1. Кладенецът да е разположен в границите на населено място или селищно образувание. Това са територии извън строителните граници на населените места, устроени за осъществяване на специфични функции – вилните зони, които са определени със строителни граници, но нямат постоянно живеещо население.  Наименованието на селищното образувание се определя с акта за неговото образуване (Чл. 3 и чл.22 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България).

2. Кладенецът да е изграден в собствения имот на гражданина и да се ползва само за нуждите на домакинството му.

Кладенецът следва да се регистрира само ако са изпълнени следните условия:

  1. Басейновата дирекция да е уведомена за намерението за изграждане на кладенец, вкл.да е предоставена информация за дълбочината му.

При получаване на такова уведомление директорът на БД следва задължително да уведоми собственика, че предвиденият кладенец е водовземно съоръжение, за което е необходимо издаването на разрешително за водовземане чрез ново съоръжение, когато не е изпълнено което и да е от посочените по-горе условия.

  1. Изградени кладенци се включват в регистъра на кладенците за задоволяване на собствените потребности на гражданите, само когато БД е уведомена за изграждане на кладенеца и когато кладенецът отговаря на посочените по-горе условия.

Във връзка с изпълнение на отговорностите на директорите на басейнови дирекции за извършване на контрол на  кладенците за задоволяване на собствените потребности на гражданите, в частта свързана с изпращане на разяснения на кметовете на общини и на населени места освен информацията по-горе, трябва да бъде включена и допълнителна информация за:

1. целта на регистриране на кладенците и последствията които би имало нерегистрирането на кладенците:

Кметовете на общините и населени места следва да разяснява на населението защо трябва да се регистрират кладенците:

Законът за водите разрешава водовземане от подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите в рамките на определените в плановете за управление на речните басейни и обявени в интернет страниците на басейновите дирекции максимални водни обеми за землището на всяко населено място, които не могат да бъдат по-големи от 50 на сто от разполагаемите ресурси на първото от повърхността подземно водно тяло.

Останалите 50% от разполагаемите ресурси се разпределят, чрез издаване на разрешителни по реда на Закона за водите за питейно-битово водоснабдяване, селскостопански, промишлени и други цели.

 В Плановете за управление на речните басейни са включени и публикувани на интернет страниците на басейновите дирекции, ресурсите на подземните води от първото от повърхността водно тяло в района на всяко населено място и водните количества, допустими за черпене от кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите в това населено място.

Анализът на информацията за регистрираните кладенци показва, че в значителна част от населените места в България броят на кладенците е няколкократно по-голям от броя на кладенците, за които може да бъде гарантирано водно количество, в рамките на определените 50% от ресурсите от подземни води в района на населеното място.

В тези случаи кладенците могат да пресъхват целогодишно или в определен период от годината или при водовземане за стопански цели, разрешавано за останалите 50% от ресурсите.

Съгласно изискванията на наредба 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (чл.174б, ал.3 и 4) този контрол се изпълнява, като кметовете на общини (или оправомощени от тях длъжностни лица, вкл. кметове на населени места) осигуряват:

„1. обявяване на публично място в кметствата на изпратените от директорите на басейнови дирекции:

а) разяснения за целта на регистрация на кладенците;

б) ежегодна информация за броя на регистрираните кладенци и определения в плана за управление на речните басейни максимален брой на кладенците в населеното място;

2. контрол за:

а) броя на кладенците за задоволяване на собствени потребности на гражданите в населеното място и съответствието му със:

аа) определения в плановете за управление на речните басейни максимален брой на кладенците, за които са гарантирани водни количества;

бб) броя на регистрираните кладенци в населеното място;

б) изграждането на нови кладенци и спазването на изискването за предварително уведомяване на басейновата дирекция;

3. ежегодно изпращане в срок до 31 януари на директора на басейнова дирекция на информацията за резултатите от извършения контрол по т. 2 за предходната година.“

2. Специфичните изисквания за определяне на местоположението на кладенците:

Кладенците трябва да бъдат така разположени в имота на гражданина, че:

- да не са в близост до източници, които могат да замърсят водата в кладенеца (септични ями, външни тоалетни, места за съхранение на тор, места за отглеждане на животни и др.)

- да не са в близост до границата на съседен имот, тъй като в тези случаи наличието на кладенец в съседния имот може силно да влияе върху наличието и количеството на водата в кладенеца и възможността тя да се ползва;

- други изисквания.

 

3. Първите от повърхността подземни водни тела, от които е допустимо черпене на вода за задоволяване на собствените потребности на гражданите, включително информация за:

3.1. името и местоположението на тези водни тела (в кои населени места, кое е първото от повърхността водно тяло);

3.2. качествата на подземните води, в първите от повърхността подземни водни тела, включително установените замърсители и целите, за които е препоръчително водата да не се ползва;

3.2.  всяко населено място:

 -   допустимите за ползване водни количества за всяко населено място, съгласно ПУРБ;

- броя на кладенците,за които могат да бъдат гарантирани водни количества;

броя на вече регистрираните кладенци;

- риска целогодишно или в определени моменти и при определени условия (напр.издаване на разрешително), в кладенците или в част от тях да няма количества вода, които да могат да се ползват.
Вестник Синор

Share this:

Публикуване на коментар

 
Designed By OddThemes & Distributd By Blogger Templates